از تو بگذشتم و بگذاشتمت با دگران

رفتم از کوی تو ليکن عقبت سرگردان

ما گذشتيم و گذشت آنچه تو با ما کردی

تو بمان با ديگران

وای به حال ديگران

sadwoman.jpg

مطمئن باش و برو

ضربه ات کاری بود

دل من سخت شکست

و چه زشت به من و سادگيم

خنديدی

برو تا راحت تر تکه های دل خود را سر هم بند

زنيم

/ 0 نظر / 12 بازدید