اگر نمي تواني بلوطي برفراز تپه اي باشي

بوته اي دردامنه كوهي باش

ولي بهترين بوته اي باش كه كنا راه ميرويد

 

اگرنميتواني درخت باشي بوته باش

اگر نمي تواني بوته اي باشي علف كوچكي باش

وچشم اندازكنار شاهراهي را شادمانه تركن

 

اگر نمي تواني نهنگ باشي فقط يك ماهي كوچك باش

ولي بازيگوش ترين ماهي درياچه !

همه مارا كه ناخدا نمي كنند

اما ملوان مي توان بود

 

دراين دنيا براي ما كاري هست

كارهاي بزرگ وكارهاي كوچكتر

وآنچه وظيفه ماست چندان دورازدسترس نيست

 

اگر نميتواني بزرگراه باشي كوچه راه باش

اگر نمي تواني خورشيد باشي ستاره باش

با بردن وباختن اندازه ات نمي گيرند

هرآنچه هستي بهترينش باش

Red-Rose.gif

بعضيهابراي رسيدن به يك زندگي راحت عمري زجر ميكشند

بعضيها فكرميكنند پول مغز مي آوردوبي پولي بي مغزي

بعضيها براي حفظ پول هميشه بيدارند

بعضيها براي ديدن پول هميشه مي خوابند

بعضي ها نان جوانيشان را ميخورندوبعضيها نان موي سپيدشان را

بعضي ها صداي آب را ترجمه ميكنند

بعضيها صداي دل خودشان را هم نمي شنوند

بعضي ها ابتذال را با روشنفكري اشتباه ميگيرند

بعضيها ...................

/ 0 نظر / 8 بازدید